4. srečanje projektnih partnerjev in strokovna delavnica o snežnih plazovih

Ljubljana, torek, 26. marec 2013

V okviru 4. srečanja projektnih partnerjev projekta NH-WF (Operativni program SI‑AT 2007–2013) smo organizirali več zanimivih dogodkov, ki so bili krona letošnji dolgi in nadpovprečno ter še zdaleč ne končani snežni sezoni 2012/13. V dopoldanskem času sta potekala v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) dva delovna sestanka. Prvi je bil namenjen  izmenjavi meteoroloških podatkov med obema pristojnima državnima službama (ARSO in ZAMG), drugi pa razgovoru slovenskih deležnikov, ki se pri svojem delu srečujejo s spremljanjem, obveščanjem in opozarjanjem pred nevarnostjo snežnih plazov. Če je bil prvi sestanek bolj ali manj le formalne narave, pa je razgovor med udeleženci s področja varstva in zaščite pred snežnimi plazovi pokazal, da nas čaka na tem področju še veliko dela.

Po rednem usklajevalnem sestanku vseh štirih partnerjev projekta NH-WF so se udeleženci tega in dopoldanskih aktivnosti ter nekateri drugi zainteresirani, udeležili strokovne delavnice o snežnih plazovih, ki je bila prva te vrste v Sloveniji. Skoraj 30 slušateljev je prisluhnilo šestim, vsebinsko zelo raznovrstnim predstavitvam na temo snežnih plazov. Avtorji so predstavili zdrsne plazove (eno od vrst snežnih plazov), modeliranje obsega plazov z numeričnim modelom,  učinkovitost lavinskih biltenov ter uporabo različnih vrst laserskega skeniranja pri meritvah višine in prostornine snežne odeje ali plazovine. Še posebej zanimiva je bila preliminarna analiza poskusnega krajevnega lavinskega biltena za Srednje Karavanke, ki je eden od neposrednih učinkov projekta. Ob tem se so se porodila številna vprašanja, ni pa manjkalo tudi pripomb in predlogov.

Delavnica je pokazala, da vlada za to področje pri nas veliko zanimanje, vendar so tovrstne vsebine precej nepregledne in razpršene. Podobno pa je tudi s tistimi, ki se pri nas ukvarjajo s to tematiko. Strokovna delavnica je pripomogla k temu, da smo se na enem mestu srečali tisti, ki nas problematika snežnih plazov resnično zanima in nismo biti ravnodušni do mačehovskega odnosa pristojnih na državni ravni, ki ne uvidijo potrebe po ustanovitvi redne lavinske službe. Svoj prispevek nam je na svoj način posredovala tudi narava sama, saj je večji del dneva snežilo. Drugi dan srečanja so projektni partnerji izkoristili za skupen ogled snežnih razmer in vzorčenje snega na območju Kofc ter izmenjavo praktičnih izkušenj in znanj pri pripravi lavinskega biltena.

Miha Pavšek

Koordinator projekta in srečanja na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU

 

 

Seznam predstavitev na popoldanski strokovni delavnici na GIAM ZRC SAZU:

1. Arnulf Wurzer (ZAMG & LWD Steiermark, Gradec):

Zdrsni snežni plazovi.

2. Žiga Jeriha (Ehoprojekt, d.o.o., Ljubljana):

Modelska presoja snežnih plazov z numeričnim modelom AVAL 1D  na izbranih primerih v Sloveniji.

3. Jernej Burkeljca (Inštitut za medijske komunikacije , Univerza V Mariboru):

Učinkovitost lavinskih biltenov in vizualni jezik komuniciranja o naravnih nevarnostih.

4. Miha Pavšek, Jaka Ortar in Manca Volk (GIAM ZRC SAZU, Ljubljana):

Poskusni krajevni lavinski bilten za Srednje Karavanke

5. Vasja Bric (Geodetski inštitut Slovenije):

Metode za meritve višine snežne odeje in premikov kamninskih gradiv.

6. Alexander Prokop (Department für Bautechnik und Naturgefahren, Institut für Alpine Naturgefahren, Universität für Bodenkultur, Dunaj):

Uporaba terestričnega laserskega skeniranja za meritve debeline snežne odeje.

© 2014 << NHWF - NEWS BLOG Suffusion theme by Sayontan Sinha