miha

 

 

Naslovnica/Cover page (Foto/Photo: Jaka Ortar)

POVZETEK: Tudi Slovenijo ogrožajo snežni plazovi. V povprečju povzročijo v sezoni  1–2 žrtvi, večinoma v vzpetih pokrajinah, zlasti visokogorskih. Če so bili nekdaj med žrtvami domačini, so v zadnjih desetletjih med njimi predvsem obiskovalci gora. Za preprečevanje lavinskih nesreč je izjemnega pomena preventiva, katere sestavni del sta tudi pregled in analiza vsake sezone. Ker pri nas ni lavinske službe, katere vsakoletna temeljna naloga je tudi priprava takšnega poročila, smo se za to odločili v okviru projekta NH WF/Naravne nesreče brez meja. Tu smo med letoma 2012–14 pripravljali in objavljali tudi poskusni krajevni lavinski bilten za Srednje Karavanke. Ob tem smo spoznali, kako pomembno je sodelovanje deležnikov, ki se ukvarjajo s problematiko varstva in zaščite pred snežnimi plazovi. Publikacija predstavlja prvi celoviti pregled snežne sezone – od sezonskega pregleda vremena, prek splošnih značilnosti sezone in lavinskih dogodkov ter metodološko poenotene analize nesreč z žrtvami. Na koncu smo dodali še razmišljanje lavinskega praktika po tej sezoni in kratko predstavitev projekta NH-WF.

SUMMARY: Slovenia is also among the countries, endangered by avalanches. They cause on yearly average 1–2 victims, mainly in highlands. Once, the victims were mostly locals, but within last decades, predominantly mountaineer. For avoiding avalanche accidents, the prevention measurements are very important. Their consistent part is also the flashback of each snow season. Since there is no avalanche service in Slovenia – its annual task is also a preparation of such overview, we decided do it within the frame of a project NH-WF/Natural Hazards without Frontiers. In this, between years 2012 and 2014, we regularly prepared and published experimental local avalanche bulletin for Middle Karavanks (N Slovenia). Along with the work on this bulletin, we realized, how important is the cooperation between the different stakeholders within the field of avalanche protection. This edition is the first complete overview of avalanche events and incidents in snow season – from weather review, through overall characteristics of snow season and avalanche events, as well as methodically unified analysis of all fatal incidents. We added, at the end, the reflection about the season, made by an avalanche practitioner and short presentation of a NH-WF project.

Snežna sezona v Sloveniji/Snow season in Slovenia 2012/13 – PDF (123 MB – visoka ločlijvost/high resolution)

 

 

 

 

 

 

Z biltenom št. 67 ob koncu snežne sezone 2013/14 je za nami že druga sezona pripravljanja in objavljanja poskusnega krajevnega lavinskega biltena. Tudi v tej smo bili veseli pozitivnih odzivov vse bolj številnih uporabnikov. Veseli nas, da ste redno uporabljali naše informacije in podatke tudi v letošnji – v visokogorju še posebej nadpovprečno snežni – sezoni oziroma z njim seznanili tudi morebitne druge uporabnike. Še bolj pa dejstvo, da je ostal list sezonske kronike lavinskih žrtev 2013/14 nepopisan. Upam, da se niste ujezili nad tem, ker so bile zaradi »nas« nekajkrat zaprte planinske koče, nekatere ceste in drugo na območju Karavank in širše ali pa ste zaradi tega ostali doma oziroma šli drugam. Prav to je, poleg pravočasnega in ustreznega obveščanja, tudi namen tovrstnih obvestil. Kljub temu, da se projekt NH-WF v septembru 2014 zaključuje upamo, da bomo lahko, ne nazadnje tudi z vašo pomočjo, z vami tudi v naslednji snežni sezoni 2014/15. Do takrat bomo poskrbeli za prenovljeno podobo biltena in njegovo dostopnost ter poskušali, med drugim, poskrbeti tudi za zanesljivejše delovanje vremenskih postaj.

Verjamemo, da bo besedico oziroma pridevnik »poskusni« sčasoma zamenjal redni, kar pomeni v praksi vsakodnevno pripravo in objavo lavinskega biltena med celotno snežno sezono. Upamo, da bodo prišli do tega spoznanja tudi odločevalci oziroma pristojne službe v okviru resornih ministrstev ter bodo naposled zagotovili pogoje za delovanje stalne in profesionalne lavinske službe kot jo poznajo v vseh sosednjih alpskih državah. Za vse pripombe/priporočila/dopolnitve nam lahko pišete na naš e‑naslov (nh.wf.karavanke@gmail.com). Morda bomo prav z vašo pomočjo lahko v prihodnje še razširili geografsko območje, na katerega se nanaša oziroma pripravljamo bilten in vključili morebitno novo vremensko postajo, vse za še bolj varen obisk gora.

Naj obiskovalce gora ob tem opozorimo, da bodo snežne razmere v karavanških in drugih osojah nad gozdno mejo še nekaj tednov precej snežne, ob morebitnih ohladitvah tudi zimske. Zato naj krajevno velja še vedno pozornost morebitni nevarnosti proženja snežnih plazov, zlasti prek dne oziroma ob naraščajoči temperaturi zraka. Vse bolj pogosti so tudi talni plazovi v travnatih osojah, ki bodo vztrajali vse do takrat, ko bodo tudi tam izginile zadnje snežne krpe.

Čeprav je težišče naših opozoril in obvestil namenjeno snegu in plazovom, vas že sedaj seznanjamo, da bodo v letošnji visoki gorniški sezoni visokogorska snežišča zaradi snežnega obilja pravkar minule snežne sezone vztrajala precej dlje kot ponavadi. Zlasti neprijetno bo njihovo prečenje ob koncu poletja, ko bodo trda in nevarna za prečenje (cepin/dereze/čelada), saj je večina zelo strmih. Prav tako vas opozarjamo na številne ostanke snežnih plazov, ki jim bomo prav tako priča še vsaj do začetka, marsikje pa tudi sredine poletja. Hoja po plazovini je lahko nevarna, saj je ta zelo raznolika in vsebuje številne primesi. Zaradi plazov kot tudi žledu polomljeno drevje in grmovje so nevarni tudi zaradi številnih iveri (trsk), lahko pa se ob tem, ko jih skušamo premakniti ali odstraniti nenadoma sprožijo in nas udarijo. Sicer pa verjamemo, da boste imeli z ostanki letošnjih snežnih plazov opravka le kot z zanimivim naravnim pojavom, posledico snežne erozije. Ne nazadnje bodo zaradi plazovine številni izviri to poletje še bolj živahni in vztrajni.

Srečno in varno v gorah tudi v prihodnje!

Ekipa projekta NH-WF z Geografskega Inštituta Antona Melika ZRC SAZU

 

Zaradi značilnosti nastanka in izvora so ledinska imena razen za imenoslovje pomembna tudi za zgodovinske, geografske in sorodne znanstvene raziskave. Meje med posameznimi ledinskimi enotami pogosto potekajo po naravnih ločnicah, lahko pa so v teh izražene temeljne značilnosti naravnega prostora – ponekod tudi naravni procesi, ki lahko povzročijo naravne nesreče – in vsi človekovi posegi, nastali v želji, da bi te lastnosti izboljšal.

Na podlagi obravnavanih virov lahko ugotovimo, da se med naravnimi nesrečami med ledinskimi imeni na tem območju največkrat odražajo plazovi, imena za druge nesreče (požari, vetrovi) pa so manj pogosta. Še bolj natančna analiza zbranih ledinskih imen pa bi nam na podlagi obsežnega gradiva, kjer bi upoštevali tudi posredne kazalnike na naravne nesrčee, nemara postregla s še kakšnim podatkom o naravnih nevarnostih oziroma naravnihj nesrečah, ki se odražajo v ledinskih imenih.

Prek spodnje povezave si lahko ogledate celoten elaborat, njegov avtor je Matjaž Geršič (GIAM ZRC SAZU):

Odraz naravnih nesrec v zemljepisnih imenih_izbor_koncna

Izsek iz zemljevida Franciscejskega katastra, na katerem je vidno krajevno ime na Blasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nejc Mrak, 12.1.2014

OBVESTILO UPORABNIKOM METEOROLOŠKIH PODATKOV IN LAVINSKEGA BILTENA ZA SREDNJE KARAVANKE O PREKINITVI DELOVANJA VREMENSKE POSTAJE V OKVIRU OPAZOVALNE MREŽE PROJEKTA NH-WF  NA STOLU

V prvih dneh januarja 2014 se je zaradi spleta neugodnih vremenskih in snežnih razmer zlomil nosilni kovinski drog, na katerega so pritrjene merilne naprave in solarni panel. Zato zainteresiranim uporabnikom do nadaljnjega ne bodo na voljo podatki z VP Stol, ki stoji blizu  planinske koče.
Obvestilo izkoriščamo za poziv očividcem, da nam posredujejo morebitno gradivo v kolikor so bili v zadnjem času na tem območju, še posebej fotografsko. To nam bo v pomoč pri čimprejšnji vzpostavitvi vnovičnega delovanja vremenske postaje, česar se bomo lotili takoj, ko bomo dobili nadomestni nosilni drog in nam bodo to dopuščale razmere na gori. Pošljete ga lahko na e-naslova nhwf.karavanke@gmail.com ali miha.pavsek@zrc-sazu.si.
Obenem obiskovalce Stola prosimo, da med tem časom ne premikajo občutljivih naprav, ki bi se lahko zaradi tega poškodovale. Hvala za razumevanje in z lepimi pozdravi!

Sodelavci projekta NH-WF na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ANNOUNCEMENT TO THE USERS OF METEOROLOGICAL DATA AND AVALANCHE BULLETIN FOR MIDDLE KARAVANKS ABOUT THE INACTIVITY OF THE WEATHER STATION  STOL/HOCHSTUHL

In the beginning of January 2014 the metal holder of meteorological devices was broken due to huge amounts of rime and strong wind. Meteorological data from this station are thus temporary not available.
Until then, the mountaineers are asked not to touch or move the sensible measurement devices, which may cause some damage. Thank you for your understanding and patience.

GIAM ZRC SAZU team, Ljubljana, 17.1.2014

 

48-urna vsota merjenih padavin / 48-hour amount of measured precipitation, 4.-6.1.2014

Analysis of the heavy precipitation event at the beginning of January 2014 made by ARSO – Slovenian Environment Agency (in Slovene). For precipitation maps, they used some meteorological data from NH-WF weather stations.

Direct link (report was issued on 9th of January 2014)

Pdf document

Many thanks to our colleagues at ARSO for allowing us to share this publication on NH-WF pages.
GIAM ZRC SAZU team, Ljubljana, 17.1.2014

 

 

© 2014 << NHWF - NEWS BLOG Suffusion theme by Sayontan Sinha